Stosowanie

Utwardzacz
Przy druku na powierzchniach z tworzyw termoplastycznych i lakierowanych należy dodawać 5-7% utwardzacza Hardener N. 2.
W temperaturze 20°C mieszanina farby i utwardzacza może być stosowana nawet przez ok. 72 godz., z wyjątkiem farb do druku rastrowego, farb metalicznych i farb EO (mocno kryjących), dla których okres ten jest krótszy. Przy druku na powierzchniach ze szkła, ceramiki, metalu i tworzyw termoutwardzalnych należy dodawać 10% utwardzacza Hardener N. 2. W temperaturze 20°C mieszanina farby i utwardzacza może być stosowana przez ok. 6-8 godz., z wyjątkiem farb do druku rastrowego, farb metalicznych i farb EO (mocno kryjących), dla których okres ten jest krótszy. W niższych temperaturach, przy szczelnym zamknięciu naczynia okres stosowania farby wydłuża się.
Opakowania powinny być szczelnie zamykane po użyciu, ponieważ silnie higroskopijny utwardzacz twardnieje pod wpływem wilgoci powietrza.
Farbę należy starannie wymieszać przed dodaniem utwardzacza. Wymaganą ilość rozcieńczalnika i/lub opóźniacza można dodać dopiero po dokładnym wymieszaniu utwardzacza z farbą.
UWAGA: Podczas druku z zachodzeniem na siebie kolorów drukować należy w ciągu 48 godz. Po tym czasie nowy nadruk uszkodzi warstwę nadrukowaną. Dotyczy to jedynie farb stosowanych z utwardzaczem.

Rozcieńczalnik
Rozcieńczalnik powinien być dodawany do farby po jej dokładnym wymieszaniu z utwardzaczem. Przy druku maszynowym należy dodać 15-20% rozcieńczalnika TCI 8759 „10”. Przy druku ręcznym, druku drobnych szczegółów i przy pracy w wysokich temperaturach otoczenia należy stosować opóźniacz TCI 8756 „4”, lub mieszankę opóźniacza i rozcieńczalnika.
Farby TCI mogą być nanoszone również natryskiem (dodać 40-80% rozcieńczalnika TCI 8761), lub pędzlem (dodać 20-50% opóźniacza TCI 8756 „4”).

Opóźniacz
Opóźniacz TCI 8756 „4” dodaje się do mieszanki farby z rozcieńczalnikiem w celu spowolnienia parowania rozcieńczalnika i gęstnienia farby.
W sitodruku można zachować gęstość farby przy spowolnieniu jej podsychania przez dodanie opóźniacza w żelu – Gelretarder C.L.

Transparentność
Dla realizacji efektu transparentności do farb można dodawać w każdej proporcji werniks TCI 8749, co jednak powoduje zmniejszenie światłotrwałości, zależnej od wielkości domieszki werniksu.

Pasta półtonowa
Do druku bardzo drobnych linii i rastrów zaleca się skrócenie struktury farby poprzez dodanie 5-35% pasty rastrowej TCI 8750. Powoduje to jednak pogorszenie intensywności barwy, krycia, połysku i światłotrwałości.

Matowanie
Połysk farby TCI 8700 / TCP 9900 można zmniejszyć przez dodanie pasty matującej. Powoduje to jednak pogorszenie odporności na wpływy atmosferyczne.

Werniks
Dalszemu poprawianiu połysku farb TCI 8700 / TCP 9900 służy zastosowanie werniksu TCI 8749 jako drugiej warstwy nadruku. Zalecane jest to również w wypadku wysokich wymagań w zakresie odporności na zadrapanie.

Farba srebrna i złota
Farbę srebrną i złotą, należy zawsze chronić warstwą werniksu.

Druk rastrowy
Do druku rastrowego przewidziane są farby o wysokiej światłotrwałości:
do sitodruku / do druku tamponowego
TCI 8757 / TCP 9957 Yellow Tix
TCI 8752 / TCP 9952 Cyan Tix
TCI 8753 / TCP 9953 Magenta Tix
TCI 8754 / TCP 9954 Black Tix

Sitodruk
Stosować można wszystkie typy sit. Najlepsze rezultaty można uzyskać przy zastosowaniu sit 73-100T.

Druk tamponowy
Na jakość przenoszenia farby wpływają również kształt tamponu, temperatura, wilgotność i szybkość druku.

Filmy
Stosowane mogą być wszystkie bezpośrednie i pośrednie filmy kapilarne i filmy do cięcia ręcznego dla farb zawierających rozcieńczalniki.

Czyszczenie
Zaleca się stosowanie rozcieńczalnika Nitro lub TCI 8759 „10”.

Żywotność
Żywotność mieszanki farba-utwardzacz wynosi ok. 72 godz. Uwaga! Przy druku zachodzących na siebie kolorów (lub lakieru) cały proces trzeba wykonać w ciągu 48 godz.

Nadruki próbne
Zaleca się wykonywanie nadruków próbnych przed realizacją całej serii dla sprawdzenia postawionych wymagań dla określonego podłoża i warunków drukowania.

BHP i ochrona środowiska
Farby i rozcieńczalniki TCI 8700 / TCP 9900 są palne i nie powinny być przechowywane, lub używane w pobliżu otwartego ognia. Nie wolno jeść i palić podczas pracy. Nie wolno wyrzucać resztek i odpadków do instalacji kanalizacyjnej. Na opakowaniach znajdują się informacja dotycząca bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z Rozporządzeniem MZiOS – Dz.U. nr 105/97. Na życzenie udostępniamy użytkownikom Karty Charakterystyki Substancji Chemicznej, zgodne z Rozporządzeniem MZiOS – Dz.U. nr 105/97

Od 1990 roku farby Visprox oferuje w Polsce

ul. Kleszczowa 17B
02-485 Warszawa
tel. 22 8635713
e-mail: info@tampotechnika.pl

Farby Visprox Pantone® Matching System25.05.2024 06:37
Tampotechnika sp. z o.o. ul. Kleszczowa 17B, 02-485 Warszawa, tel. 22 8635713, e-mail: info@tampotechnika.pl